Szolgáltatásainkat segítik a cookie fájlok. Szolgáltatásaink igénybevételével egyetért használatukkal. Több információ
Kosár
()
töröl[neve]
[cikkszam]
[ara] Ft ([db])
Ft Tovább a fizetéshez
Kosár
()

ADATVÉDELEM ÉS A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKÁltalános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az SZ.V.Z.T Kft. (székhely: 1042 Budapest, Árpád út 155. 2. em. 6.; adószám: 13838506-2-41) mint Szállító (a továbbiakban: „Szállító”) által üzemeltetett www.zippo.hu weboldalon (a továbbiakban: „a weboldal”) keresztül leadott megrendelésekre vonatkozó szerződési feltételeket tartalmazzák. A weboldalon megrendeléseket leadó megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) a rendelése leadásával jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. Az weboldalon történő vásárlás feltétele az adatok pontos megadása és a szerződési feltételek elfogadása.

A megrendelésekre a jelen ÁSZF rendelkezésein túl Magyarország jogszabályainak a megrendelés leadásának időpontjában hatályos változatai az irányadóak. A jelen ÁSZF szerinti teljesítésre elsősorban Magyarország mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyve; az Európai Unió vonatkozó 97/7/EK irányelvének szabályaira épülő 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet; továbbá a 2011. évi CXII. törvény és a 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

A jelen ÁSZF hatálybalépésének időpontja: 2012.04.16.

A Szállító bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.


Regisztráció és megrendelés:

A megrendelés leadására a weboldalon történő regisztrációt követően kerülhet sor. A regisztráció során a Megrendelő megadja a kért és a szállításhoz szükséges adatait. A regisztráció vagy a megrendelés során hiányosan, hamisan, vagy pontatlanul megadott adatokkal a megrendelés elutasításra kerül, illetve a szerződés nem jön létre. Amennyiben a regisztrált adatok nem felelnek meg a valóságnak, a Szállító törli a megrendelést, és a teljesítésétől indoklás nélkül eláll. Rendelést csak 18 éven felüli, az üzlet vonatkozásában cselekvőképességgel rendelkező személyek adhatnak le.

A Szállító nyomatékosan felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a megrendelés leadását jelentő ikonra kattintás előtt ellenőrizze, és szükség esetén helyesbítse az elektronikus megrendelőlapon feltüntetett adatokat.

A weboldalon bemutatott árukínálat a termékválaszték, árukészlet bemutatására szolgáló, nem kötelező érvényű internetes katalógus, kötelező ajánlatnak nem tekinthető. Az ebben szereplő információk tájékoztató jellegűek, Szállító az esetleges hibákért felelősséget nem vállal, beleértve azt az esetet is, ha a weboldalon feltüntetettekkel ellentétben a megrendelt termék nincs raktáron.

A Szállító a Megrendelő elektronikus megrendelésének leadását követő 24 órán belül visszaigazolást küld a megrendelés beérkezéséről elektronikus úton. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés valamennyi adatát. A visszaigazolással a felek közötti szerződés a megrendelés tartalmával létrejön.

Szállító fenntartja a jogot, hogy a megrendelés teljesítésétől elálljon, ha a megrendelt termék nem hozzáférhető, vagy egyéb körülmények miatt a teljesítést nem tudja vállalni. Amennyiben a Szállító a megrendelt terméket bármilyen okból nem tudja leszállítani, erről legkésőbb a megrendelés beérkezését követő első munkanapon elektronikusan visszajelez és tájékoztatja a Megrendelőt az esetlegesen várható szállítási időről a Megrendelő által megadott e-mail címen. Ebben az esetben a megrendeléssel kapcsolatban teljesített fizetéseket legkésőbb 15 napon belül visszatéríti Megrendelőnek. Szállító a teljesítéstől való elállás miatt kártérítési felelősséggel nem tartozik a Megrendelő felé.

Szállítás:

Amennyiben a Megrendelő a termékeket nem személyes átvétellel rendeli meg, a Szállító vállalja, hogy az adott munkanap 12 óráig megrendelt csomagokat 1 munkanapon belül a futárcég részére átadja. A szállítás futárszolgálattal történik. A Szállítót semmilyen kártérítési felelősség nem terheli az esetleges szállítási késedelemért és a szállítás meghiúsulásáért, a Szállító a felelősséget kizárja.

A Megrendelő köteles meggyőződni a termék sértetlenségéről az átvételt megelőzően, az átvétellel igazolja azt, hogy a terméket megvizsgálta, és sértetlennek, hibátlannak találta.

Az egyes termékekkel kapcsolatban érvényesíthető jótállás feltételeit és az érvényesítésének szabályait a Szállító a weboldalon teszi közzé.

Fizetési feltételek:

A termékek mellett feltüntetett ár bruttó (áfa-t is tartalmazó) ár, amely a szállítási díjat nem tartalmazza. A Szállító az árváltozás jogát fenntartja, azzal, hogy a változás a weboldalon történő közzététellel lép hatályba. Az adott termék vételára a megrendelés időpontjában a weboldalon feltüntetett ár. Az akciós áruk esetében az akció minden esetben a készlet erejéig tart.
A kiszállítás díját a választott futárcég (Magyar Posta) díjszabása határozza meg.
A Megrendelőnek felróható okból meghiúsult kézbesítés esetén azonban a Megrendelő köteles viselni az ismételt kiszállítások költségeit.

A Szállító a megrendelt termékek leszállításakor, azokkal együtt átadja a Megrendelő részére a megrendelésről kiállított számlát. A szállítási díjat a Megrendelő választása szerint az áru átvételekor kell egy összegben kifizetni.

A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét köteles írásban jelezni. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

A Szállító semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a weboldal akadálytalan működését és a vásárlást.
- Bármely szoftver nem megfelelő működése, technikai hiba, programhiba.
- A Szállító által igénybevett futárcég késedelme, hibás szállítása.
- A szállítás azért hiúsul meg, mert a Megrendelő az általa megadott szállítási címen a kézbesítés tervezett időpontjában nem elérhető.

A Szállító nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

Adatvédelem

A Szállító a regisztráció, illetve a megrendelés során kért adatokat rögzíti a Megrendelővel kapcsolatban (név, lakcím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, viszonteladók esetében adószám), azok kizárólag a megrendelés teljesítése céljából, illetőleg a későbbi rendelések leadása érdekében kerülnek rögzítésre és kezelésre. Az adatok továbbítására, harmadik személyek felé történő kiadására kizárólag a megrendelések teljesítésével összefüggésben kerül sor a teljesítésben közreműködő személyek, például futárcég részére. Az adatkezeléshez a Szállító a megrendelés elfogadásával megadottnak tekinti a Megrendelő hozzájárulását.

A Szállító szervere adatokat gyűjthet a megrendelőkkel kapcsolatban, mint például IP-cím, böngésző típusa, beállításai. Az üzemeltető statisztikai összegzést készít a rögzített adatokból, ezen kimutatások végeredménye csak statisztikai formában készülhet el, mely nem alkalmas egyedi azonosítókhoz való kapcsolására.

A Megrendelő kérheti a Szállítónál az adatainak kezeléséről történő tájékoztatást, adatainak helyesbítését, zárolását, törlését. A Megrendelő a 2011. évi CXII. törvény 22. §-a alapján az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Szállító tájékoztatja a jogosultat, hogy az adatai kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a továbbiakban ezen jogszabály tartalmazza.

A 17/1999. (II.5.) Kormányrendeletnek való megfelelés

A 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet szerint a Megrendelő a termék kézhezvételének napjától nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő a nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. A Megrendelő köteles az elállást tartalmazó nyilatkozat elküldésével egyidejűleg eredeti csomagolással, sértetlen állapotban, számlával visszaküldeni a Szállító részére a termékeket elállás esetén. A Szállító elállás esetén a termékek visszaküldését követő 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát, amennyiben a termék sértetlen. A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Ebből kifolyólag a Szállító nem tud elfogadni utánvétes visszaküldést. A Szállító követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából vagy kézbesítés utáni sérüléséből eredő kárának megtérítését.

A viszonteladókra vonatkozó eltérő rendelkezések

A regisztrációt követően a nagykereskedelmi árakon történő rendelésleadás érdekében a Megrendelő e-mailben jelzi a Szállító felé, hogy az oldalon értékesített termékeket viszonteladóként rendeli meg, vagyis a jelen ÁSZF szerinti megrendelésekre a Megrendelő gazdasági tevékenységi körén belül kerül sor. Viszonteladói minőségét a Megrendelő akképpen köteles igazolni a Szállító felé, hogy e-mailben elküldi cégkivonatát, illetőleg vállalkozói igazolványa vagy egyéb okirata másolatát, amely alátámasztja, hogy a Megrendelő jogosult a weboldalon értékesített termékek forgalmazására, továbbértékesítésére. A Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelő viszonteladói hozzáférési jogosultságát törölje, amennyiben arra a következtetésre jut, hogy a Szállító nem végez viszonteladói tevékenységet a termékek vonatkozásában.

A viszonteladókra a jelen ÁSZF 5. pontja nem vonatkozik, figyelemmel arra, hogy a 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet szerint nem minősülnek fogyasztónak.

A viszonteladók részére, a szállítás kizárólag futárcég útján történhet, illetve személyes átvételre van lehetőség.

Védjegy nyilatkozat

,  “ZIPPO”, ““, “SLIM”, “MPL”, “OUL”,  , Venetian, , , “Black Ice”,   bejegyzett védjegyek az Amerikai Egyesült Államokban és számos más országban. A felsorolt védjegyek az Amerikai Egyesült Államokban a ZippoMark, Inc. licensze alatt kerülnek felhasználásra. Minden Zippo öngyújtó díszétest szerzői jog véd.

Zippo Manufacturing Company. Minden jog fenntartva. 2013.

Kategóriák

Elérhetőség

Tel: +36-1/330-5149